Bildkonst i historiskt perspektiv

Ända sedan konstens uppkomst har det funnits två huvudlinjer för bildkonst, dessa har varit att smycka samt att åskådliggöra. Dessutom fanns det en tredje som framförallt var stark i förhistorien, den besvärjande. Dock kunde det vara svårt att veta när det skulle vara smyckande och när det skulle vara besvärjande.
Målningens historia når tillbaka i tid till artefakter från förhistoriska människor och spänner över alla kulturer. Målningens historia är som en pågående flod av kreativitet, som började tusentals år tillbaka men även fortsätter in i  det 21:a århundradet. Fram till början av 1900-talet handlade det mest om representativa, religiösa och klassiska motiv, varefter mer abstrakta och konceptuella tillvägagångssätt fick fördel.

Konst världen runt

Afrikansk konst, judisk konst, islamisk konst, indisk konst, kinesisk konst och japansk konst har var och en haft betydande inflytande på den västerländska konsten och vice versa. Från modern tid arbetade renässansmålare mest för kyrkan och en rik aristokrati.Under barocktiden blev det mer och mer privata uppdrag från en mer utbildad och välmående medelklass. De inriktningar som etablerades från mitten av 1700-talet och ungefär hundra år framåt är i mycket vad som framställs än idag. En stor händelse som kom att ha mycket inflytande i bildkonsten är när fotografering började växa fram mer och mer runt 1850. Då växte en mer betydande konst fram som slutligen nådde sin kulmen i impressionismens tydliga vardaglighet. När modernismens frammarsch startade i början av 1900-talet så introducerades nya typer av gestaltningsformer.

Konst för konstens skull

Slutligen i västerländska länder började idén om ”konst för konstens skull” att finna uttryck i de romantiska målarnas arbete som Francisco de Goya, John Constable och J. M. W. Turner. Där någonstans uppkom de kommersiella konstgallerierna. Idag är det vanligt att konstnärer arbetar i privata studios för att skapa målningar, skulpturer och andra föremål som sedan visas och bjuds till försäljning i kommersiella konstgallerier. Vanligtvis har konstnären aldrig träffat den som köper konstverket. Det är dock inget nytt fenomen i konsthistorien, en gammal keramiker som tillverkat en vas som sedan såldes på en marknad visste heller inte vem som skulle köpa eller vart föremålet skulle placeras. Under hela den tidigare konsthistorien skapade de flesta konstnärer målningar, skulpturer och andra föremål utställda i museer idag, för specifika kunder och för att uppfylla ett visst syfte.

Att uppskatta konst

Även om människor kan uppskatta de visuella och taktila egenskaperna hos dessa objekt, kan de inte förstå varför de gjordes eller varför de ser hur de gör utan att känna till omständigheterna i deras skapande. Att uppskatta konst kräver inte kunskap om det historiska sammanhanget av ett konstverk (eller en byggnad). Konsthistorien gör. Konsthistoria är ofta mycket viktig för historiska studier. Konstobjekt och byggnader är historiska dokument som kan kasta ljus över de folk som skapade dem och för att kunna se och förstå tiden för deras skapande på ett sätt som andra historiska dokument inte kan. Dessutom kan konstnärer och arkitekter påverka historien genom att förstärka eller utmana kulturella värderingar och praxis genom de objekt de skapar och de strukturer de bygger. Således är konst och arkitekturhistoria oskiljaktig från historiska studie.

Att uppskatta konst